top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Momoko Natuuratelier workshops

Algemene Voorwaarden

 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor deelname aan of opdrachten tot (in company en/of maatwerk) educatieve activiteiten zoals meerdaagse opleidingstrajecten, workshops, bedrijfscursussen, in-company trainingen en andere opleidingsvormen van Momoko Natuuratelier. Hierna te noemen "educatieve activiteit".

 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

 

 • Opdrachtgever: degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de educatieve activiteit.

 • Momoko Natuuratelier: opdrachtnemer.

 • Deelnemer: degene die de educatieve activiteit daadwerkelijk gaat volgen.

 • Educatieve activiteit: synoniem voor workshop, (bedrijfs)cursus, training, en andere vormen van opleiding waarbij Momoko Natuuratelier zorg draagt voor de inhoud, de docent en/of de organisatie.
   

1. Aanmeldingsprocedure

 1. De aanmelding van een educatieve activiteit geschiedt door middel van een (online) boeking en betaling.

 2. Door aanmelding accepteert de opdrachtgever deze algemene voorwaarden.

 

2. Wijziging, annulering

 1. De opdrachtgever heeft te alle tijden het recht, mits schriftelijk / per email, de overeenkomst te annuleren. Hierbij dient de naam van de deelnemer, de betreffende educatieve activiteit en de datum van aanvang vermeld te worden.

 2. Bij annulering gelden de volgende regels:
  - Bij annulering tot vier weken (4 x 7 dagen) voor de aanvangsdatum van de betreffende educatieve activiteit kan de opdrachtgever de overeenkomst kosteloos annuleren.
  - Bij annulering tussen twee weken (14 dagen) en vier weken (28 dagen voor aanvang van de educatieve activiteit wordt 50% van de totale prijs voor de educatieve activiteit in rekening gebracht.
  - Bij annulering binnen twee weken (14 dagen) voor aanvang van de educatieve activiteit, wordt de totale prijs voor de educatieve activiteit in rekening gebracht. Dit is ook het geval als geen correcte annulering is doorgegeven of als de deelnemer niet verschijnt. 

 3. Tussentijdse annulering bij meerdaagse educatieve activiteiten zoals de seizoensworkshops is niet mogelijk. In het geval dat een deelnemer de educatieve activiteit niet kan volgen kan de opdrachtgever in overleg met de opdrachtnemer een plaatsvervanger aanwijzen.

 4. Alle educatieve activiteiten worden gehouden onder voorbehoud van voldoende deelname. Momoko Natuuratelier is gerechtigd een educatieve activiteit zoals een eendaagse workshop te annuleren tot één dag voor aanvang. De deelnemer wordt hiervan telefonisch op de hoogte gebracht.

 5. Indien onvoorziene omstandigheden daartoe aanleiding geven, is Momoko Natuuratelier gerechtigd de educatieve activiteit te onderbreken, te verplaatsen en/of te annuleren. Bij tussentijdse annulering door Momoko Natuuratelier zal naar rato van het aantal wel uitgevoerde opleidingsdagen worden gerestitueerd. Momoko Natuuratelier aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de deelnemers of diens organisatie door de annulering schade ondervindt of kosten maakt.

 

3. Facturatie en betaling

 1. Momoko Natuuratelier brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoeding in rekening door middel van een factuur voorafgaand aan de (eerste) opleidingsactiviteit. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bankrekening binnen de aangegeven datum.

 2. Aanmelding voor de educatieve activiteit is pas definitief na ontvangst van betaling door Momoko Natuuratelier.

 

4. Intellectueel eigendom

 1. Het auteursrecht op de door Momoko Natuuratelier uitgegeven foto’s, overig beeldmateriaal, brochures, projectmaterialen en andere cursusmaterialen berust bij Momoko Natuuratelier tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Momoko Natuuratelier

 2. De opdrachtgever zal geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen.

 3. Momoko Natuuratelier behoudt zich het alle rechten voor van de door haar geleverde en geproduceerde (kunst)werken. Het is opdrachtgevers niet toegestaan deze werken te wijzigen, kopiëren en/of vermenigvuldigen of anderszins te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke goedkeuring van Momoko Natuuratelier. (Kunst)werken van Momoko vallen onder de Auteursrecht.

 

5. Aansprakelijkheid

De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit of verband houdend met de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

bottom of page